Marieke Taalonderwijs (hierna: Marieke Taalonderwijs) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 91344786 en is gevestigd aan Rietveld 195 (2611LK) te Delft.

Artikel 1 – Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Marieke Taalonderwijs.
 3. Bedrijf: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
 5. Deelnemer: de natuurlijke persoon die de opleiding, training of cursus bijwoont op eigen initiatief of is aangemeld door Opdrachtgever zijnde een Bedrijf.
 6. Diensten: de dienst die Marieke Taalonderwijs levert, is het verzorgen van opleidingen/ studie/training/cursus, workshop of andere scholingsactiviteit met betrekking tot taalonderwijs (Engels-Nederlands).
 7. Dienstverlener: diensten aan Opdrachtgever aanbiedt.
 8. Onderwijsmateriaal: de met de Opdracht gerelateerde materialen zoals cursus-, les- of instructiemateriaal in welke vorm dan ook, verstrekt voorafgaand, tijdens of na afloop van de betreffende opleiding.
 9. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die Marieke Taalonderwijs heeft aangesteld, projecten aan Marieke Taalonderwijs heeft verleend voor Diensten die door Marieke Taalonderwijs worden uitgevoerd, of waaraan Marieke Taalonderwijs een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
 10. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Marieke Taalonderwijs, alsmede voorstellen van Marieke Taalonderwijs voor Diensten die door Marieke Taalonderwijs aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Marieke Taalonderwijs.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Marieke Taalonderwijs, elke Overeenkomst tussen Marieke Taalonderwijs en Opdrachtgever en op elke dienst die door Marieke Taalonderwijs wordt aangeboden.
 2. Voordat een overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Marieke Taalonderwijs aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Marieke Taalonderwijs is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
 5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.
 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

Artikel 3 – Het Aanbod

 1. Alle door Marieke Taalonderwijs gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 2. Marieke Taalonderwijs is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk wordt bevestigd. Niettemin heeft Marieke Taalonderwijs het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Marieke Taalonderwijs gegronde reden te weigeren.
 3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 5. Oplevertijden in het aanbod van Marieke Taalonderwijs zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 6. De minimale leeftijd van Opdrachtgever dient 18 jaar te zijn, tenzij de minderjarige van 5 jaar of ouder uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft verkregen van zijn/haar ouder(s) en/of wettelijke verzorger en dit aantoonbaar maakt middels het toestemmingsformulier dat ter beschikking wordt gesteld door Marieke Taalonderwijs.

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van Marieke Taalonderwijs heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan Marieke Taalonderwijs te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.
 2. Marieke Taalonderwijs heeft het recht om de Overeenkomst te herroepen tot 5 werkdagen voor aanvang van de betreffende Dienst.
 3. Marieke Taalonderwijs is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 4. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 5 – Duur van de overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de opdracht, tenzij anders overeengekomen.
 2. Zowel Opdrachtgever als Marieke Taalonderwijs kan de overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
 3. De ontbinding van de overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover Marieke Taalonderwijs ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 4. Zowel Opdrachtgever als Marieke Taalonderwijs kan de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Marieke Taalonderwijs nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.
 5. De afgenomen Diensten dienen binnen 1 jaar na aanschaf volledig gebruikte te zijn anders vervalt de Dienst.

Artikel 6 – Annulering

 1. Voorafgaand aan de aanvang van de Dienst heeft Opdrachtgever zijnde een Consument het recht de Overeenkomst te annuleren uiterlijk tot 14 dagen na het aangaan van de Overeenkomst. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van Marieke Taalonderwijs.
 2. De Overeenkomst is tussentijds niet opzegbaar.
 3. De toepasselijkheid van art. 7:408 lid 1 Burgerlijk Wetboek is expliciet uitgesloten.
 4. Voor aanvang van de Dienst, dient Opdrachtgever een voorschot te voldoen. Reeds betaalde gelden worden bij tussentijdse beëindiging in beginsel niet gerestitueerd, tenzij de Overeenkomst wegens zwaarwegende belangen van Opdrachtgever en met schriftelijk akkoord van Marieke Taalonderwijs is beëindigd. Indien Opdrachtgever de Overeenkomst beëindigt voordat de Dienst is voltooid of de tijd waarvoor de Overeenkomst is aangegaan is verstreken, zullen de nog openstaande kosten van de Dienst, voor zover deze niet reeds onder het voorschot worden gedekt, aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Bij de bepaling hiervan wordt onder meer rekening gehouden met de reeds door Marieke Taalonderwijs verrichte werkzaamheden, het voordeel dat de Opdrachtgever daarvan heeft genoten en de grond waarop de Overeenkomst is beëindigd.
 5. Onverminderd het voorgaande lid is Opdrachtgever de volledige kosten van de Dienst jegens Marieke Taalonderwijs verschuldigd indien het einde van de Overeenkomst aan Opdrachtgever is toe te rekenen en de betaling van de volledige kosten gelet op de omstandigheden van het geval redelijk is. Van zulks is in ieder geval sprake indien Opdrachtgever uit eigen beweging met de Dienst stopt wegens onder andere maar niet beperkt tot: verminderde motivatie, gebrek aan tijd, het vinden van een andere baan, het starten met een andere opleiding, dan wel enige andere reden waarvoor Opdrachtgever zelf de Overeenkomst tussentijds beëindigt en Marieke Taalonderwijs hiervan redelijkerwijs geen verwijt valt te maken.
 6. Kosten verband houdend met reeds aan Opdrachtgever geleverd of anderszins ter beschikking gesteld Onderwijsmateriaal komen nimmer voor restitutie in aanmerking en worden bij het tussentijds beëindigen van de Overeenkomst bij Opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 7 – Uitvoering van de dienstverlening

 1. Marieke Taalonderwijs zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Marieke Taalonderwijs staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 2. Marieke Taalonderwijs staat ervoor in dat alle informatie benodigd voor de deelname aan de betreffende Dienst tijdig, dan wel uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de Dienst aan Opdrachtgever wordt verstrekt, tenzij Opdrachtgever nog niet aan zijn of haar betalingsverplichting heeft voldaan.
 3. De Overeenkomst op basis waarvan Marieke Taalonderwijs de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening.
 4. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Marieke Taalonderwijs aangeboden diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Marieke Taalonderwijs heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
 5. Bij de uitvoering van de Diensten is Marieke Taalonderwijs niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Marieke Taalonderwijs, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
 6. Marieke Taalonderwijs is gerechtigd om voor de uitvoering van de Dienst naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor de uitvoering van deOpdracht. Nimmer is Marieke Taalonderwijs in voorgaand geval aansprakelijk voor het bijstellen van de planning of inhoud van de Dienst.
 8. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Marieke Taalonderwijs of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft Marieke Taalonderwijs recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 8 – Onderwijsmateriaal

 1. Marieke Taalonderwijs stelt het Onderwijsmateriaal benodigd voor de deelname aan de opleiding tijdig, dan wel uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de opleiding aan Deelnemer ter beschikking, tenzij Deelnemer nog niet aan haar betalingsverplichting heeft voldaan.
 2. Alle door Marieke Taalonderwijs gehanteerde levertermijnen worden naar beste kunnen vastgesteld op basis van de gegevens waarvan Deelnemer Marieke Taalonderwijs heeft voorzien ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst. Marieke Taalonderwijs is niet aansprakelijk voor eventuele overschrijdingen van de levertijden.

 Artikel 9 – Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is verplicht alle door Marieke Taalonderwijs verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens (waaronder het aantal Deelnemers met volledige namen, geboortedatum en geboorteplaats) tijdig en/of voor aanvang van de Opdracht en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Marieke Taalonderwijs niet in staat is een volledige uitvoering van de Overeenkomst te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 2. Marieke Taalonderwijs is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Marieke Taalonderwijsverantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Marieke Taalonderwijs voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
 3. Marieke Taalonderwijs kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Marieke Taalonderwijs gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever.
 4. Opdrachtgever c.q. Deelnemer is verplicht alle (online) bijeenkomsten bij te wonen. Indien Deelnemer om wat voor reden dan ook niet aanwezig kan zijn, dient Deelnemer dit voor aanvang van de betreffende dag onder opgave van gegronde redenen kenbaar te maken.

Artikel 10 – Inhoud van de Dienst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de opleiding, training en/of cursus enige adviezen of aanbevelingen worden gegeven, is de inhoud hiervan niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Marieke Taalonderwijs de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.
 2. Het resultaat van de Dienst is te allen tijde afhankelijk van de inzet van de individuele Deelnemer. Deelnemers worden geacht actief deel te nemen aan de Dienst. Indien huiswerk is opgegeven of anderszins enige voorbereiding is vereist, dienen Deelnemers dit voor aanvang te hebben voltooid.
 3. Indien Deelnemer verplicht is de zelf zorg te dragen voor bepaalde zaken in het kader van de Dienst (boeken, laptop, etc.), zal Marieke Taalonderwijs Deelnemer hier tijdig van op de hoogte stellen.
 4. Deelnemer zal Marieke Taalonderwijs schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de Dienst alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Deelnemer aandacht wenst.
 5. Ingeval van ziekte of een verlate aanwezigheid van de Deelnemer dient de (verlate) afwezigheid zo spoedig mogelijk kenbaar gemaakt te worden aan Marieke Taalonderwijs. Indien dit niet of niet tijdig gedaan wordt, kan Marieke Taalonderwijs extra kosten in rekening brengen of verder gevolgen hebben voor de rechten waar Deelnemer op grond van de Overeenkomst aanspraak op maakt. Ziekte of afwezigheid laat de betalingsverplichting van Deelnemer onverlet. In geen geval heeft Deelnemer recht op restitutie van reeds betaalde gelden of enige vorm van schadevergoeding, indien zij tussentijds een lesdag c.q. bijeenkomst mist.
 6. Indien Deelnemer meer dan 15 minuten later verschijnt dan de overeengekomen aanvangstijd van een bijeenkomst, is Marieke Taalonderwijs (dan wel de betreffende docent) gerechtigd Deelnemer de toegang te ontzeggen. De gevolgen van het niet kunnen deelnemen, komen in dergelijk geval voor rekening en risico van de verlate Deelnemer, tenzij anders overeengekomen.

 Artikel 11 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Marieke Taalonderwijs is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.

Artikel 12 – Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
 2. De vergoeding voor de Dienst is inclusief kosten voor Onderwijsmateriaal, doch exclusief eventuele kosten in verband met aanvullende workshops, bijeenkomsten en aan Deelnemer verstrekte zaken die niet van tevoren zijn overeengekomen, alsmede de kosten van examens.
 3. Alle door Marieke Taalonderwijs verstrekte zaken met betrekking tot Onderwijsmateriaal blijven eigendom van Marieke Taalonderwijs totdat Opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Marieke Taalonderwijs gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 4. Marieke Taalonderwijs voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief. Betaling geschiedt voorafgaand aan de aanvang van de Dienst, althans alvorens de aanvang van de betreffende opleiding, cursus of training, tenzij anders overeengekomen. Indien een nadere termijn voor betaling is overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 10 dagen na factuurdatum. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Marieke Taalonderwijs.
 5. Marieke Taalonderwijs behoudt het recht een Deelnemer de toegang tot een Dienst te ontzeggen indien Opdrachtgever niet aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 6. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden zoals examenbureaus, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 7. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 8. Marieke Taalonderwijs is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatietarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
 9. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 13 – Incassobeleid

 1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van ontvangst, om alsnog aan haar betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Opdrachtgever binnen die gestelde termijn niet aan diens verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
 2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Marieke Taalonderwijs zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien Marieke Taalonderwijs meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 14 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. Bij de uitvoering van de Dienstverlening worden persoonsgegevens van Deelnemers verzameld. Marieke Taalonderwijs gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van de betreffende Deelnemers en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Marieke Taalonderwijs de betrokkene hierover informeren.
 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Marieke Taalonderwijs verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Marieke Taalonderwijs tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.
 3. Indien Marieke Taalonderwijs op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

 Artikel 15 – Opschorting en ontbinding

 1. Marieke Taalonderwijs heeft het recht om Deelnemer de toegang tot het onderwijs te ontzeggen dan wel het Onderwijsmateriaal onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Marieke Taalonderwijs gegronde reden zich voor doet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.
 2. Marieke Taalonderwijs is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.
 3. Marieke Taalonderwijs is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
 4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om Marieke Taalonderwijs te vergoeden voor elk financieel verlies dat Marieke Taalonderwijs lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

Artikel 16 – Overmacht

 1. Marieke Taalonderwijs is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Marieke Taalonderwijs wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Marieke Taalonderwijs, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan Marieke Taalonderwijs zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van Marieke Taalonderwijs of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van Marieke Taalonderwijs buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. Marieke Taalonderwijs is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

Artikel 17 – Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Marieke Taalonderwijs alleen geacht te bestaan indien Marieke Taalonderwijs dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
 2. Indien het verrichten van diensten door Marieke Taalonderwijs leidt tot aansprakelijkheid van Marieke Taalonderwijs, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Marieke Taalonderwijs. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
 3. Voor personen- of letselschade is de aansprakelijkheid van Marieke Taalonderwijs verder beperkt tot maximaal het door de verzekering uit te keren bedrag per gebeurtenis, per jaar vermeerderd met het bedrag van het ten laste van Marieke Taalonderwijs komende eigen risico. Een en ander behoudens opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Marieke Taalonderwijs.
 4. Marieke Taalonderwijs sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Marieke Taalonderwijs is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
 5. Opdrachtgever vrijwaart Marieke Taalonderwijs voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Marieke Taalonderwijs geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Marieke Taalonderwijs.
 6. Enige door Marieke Taalonderwijs opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Marieke Taalonderwijs.
 7. Het succesvol afronden van de opleiding door Deelnemer wordt niet gegarandeerd. Deelnemer is altijd zelf verantwoordelijk voor het met succes afronden van de opleiding. Op Marieke Taalonderwijs rust een inspanningsverbintenis om Deelnemer naar beste kunnen te begeleiden binnen het kader van de Overeenkomst. Iedere aansprakelijkheid voor schade die Deelnemer lijdt als gevolg van het niet met succes afronden van de Dienst is uitgesloten, gevolgschade daar nadrukkelijk onder begrepen. Een en ander behoudens de situatie waarin sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Marieke Taalonderwijs. Echter ook in dat geval is de aansprakelijkheid beperkt zoals omschreven in lid 2 van dit artikel.
 8. Marieke Taalonderwijs staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Marieke Taalonderwijs verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 9. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Marieke Taalonderwijs vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Marieke Taalonderwijs binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Marieke Taalonderwijs.

Artikel 18 – Geheimhouding

Marieke Taalonderwijs en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Marieke Taalonderwijs bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Marieke Taalonderwijs is verkregen.

 Artikel 19 – Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Marieke Taalonderwijs waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle presentaties, ontwerpen, Onderwijsmateriaal, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij Marieke Taalonderwijs en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Marieke Taalonderwijs rusten, te gebruiken buiten de reikwijdte van de Overeenkomst en/of deze te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Marieke Taalonderwijs.Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Marieke Taalonderwijs opgeleverde zaken, dient Marieke Taalonderwijs expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 3. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Marieke Taalonderwijs rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
 4. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voor doet.

Artikel 20 – Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Marieke Taalonderwijs verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Marieke Taalonderwijs zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Marieke Taalonderwijs van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, alsmede de tijdige aanwezigheid van Deelnemer.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Marieke Taalonderwijs voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door haar ingeschakelde of onder haar werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Marieke Taalonderwijs voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op Onderwijsmateriaal.
 5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Marieke Taalonderwijs verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.
 6. Opdrachtgever vrijwaart Marieke Taalonderwijs van alle aanspraken die voortvloeien uit het niet succesvol afronden van opleidingen, cursussen of ander onderwijs in het kader van de Overeenkomst door een Deelnemer.

 Artikel 21 – Klachten

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van Marieke Taalonderwijs of anderszins klachten heeft over de uitvoering van de Opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Marieke Taalonderwijs de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Marieke Taalonderwijs zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 22 – Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Marieke Taalonderwijs en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Marieke Taalonderwijs heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
 3. Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.
 4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Marieke Taalonderwijs en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Den Haag, locatie Den Haag tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Delft,  27 januari 2024

Probeer NU

Via deze link kunt u een proefles plannen. In deze proefles kunt u kennis maken mij als lerares en kan uw kind ervaren hoe leuk de lessen zijn. Na afloop kunnen wij samen bepalen welk lespakket het best bij uw kind past.